کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات آبی
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات آبی
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات زرشکی
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات زرشکی
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات سرمه ای
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات سرمه ای
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات طوسی تیره
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات طوسی تیره
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات مشکی
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات مشکی
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات نقره ای
  کیف سمیناری پاپکو کد H 103 - مات نقره ای
  Papco Seminar Bag code H103
  Papco Seminar Bag code H۱۰۳
  خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 آبی
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 آبی
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 دودی
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 دودی
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 قرمز
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 قرمز
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات زرشکی
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات زرشکی
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۸۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۲۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۹,۲۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات سبز
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات سبز
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۸۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۲۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۹,۲۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات سرمه ای
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات سرمه ای
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۸۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۲۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۹,۲۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات مشکی
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات مشکی
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۸۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۲۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۹,۲۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات نقره ای
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات نقره ای
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۸۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۲۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۹,۲۰۰ تومان
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات زرد
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات زرد
  Papco Transparent Bag code 501-3M
  Papco Transparent Bag code ۵۰۱-۳M
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۴۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۴۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف آبی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف آبی
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۴۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۴۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف بفنش یاسی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف بفنش یاسی
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۴۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۴۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف سبز
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف سبز
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۴۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۴۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 بی رنگ
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 بی رنگ
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  ناموجود
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 زرد
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 زرد
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  ناموجود
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 سبز
  کیف سمیناری پاپکو کد H-102 سبز
  کیف و جامدادی
  کیف و جامدادی
  ناموجود
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات طوسی تیره
  کیف سمیناری پاپکو کد HSNB-KFCM - مات طوسی تیره
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  Papco Seminar Bag code HSNB-KFC
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات آبی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات آبی
  Papco Transparent Bag code 501-3M
  Papco Transparent Bag code ۵۰۱-۳M
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات سورمه ای
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات سورمه ای
  Papco Transparent Bag code 501-3M
  Papco Transparent Bag code ۵۰۱-۳M
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات گلبهی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3M - مات گلبهی
  Papco Transparent Bag code 501-3M
  Papco Transparent Bag code ۵۰۱-۳M
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف دودی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف دودی
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف سفید
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف سفید
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  ناموجود
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف صورتی
  کیف کشدار پاپکو کد S501-3T - شفاف صورتی
  Papco Bag code 501-3T
  Papco Bag code ۵۰۱-۳T
  ناموجود
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن آنا
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن آنا
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - Frozen Anna
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - Frozen Anna
  تماس بگیرید
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن السا
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن السا
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - Frozen Elsa
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - Frozen Elsa
  تماس بگیرید
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن السا و آنا
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح فروزن السا و آنا
  کیف پول
  کیف پول
  تماس بگیرید
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح مینیون پلیس
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح مینیون پلیس
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - minnion
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - minnion
  تماس بگیرید
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح مینیون خرسی
  کیف پول فلزی زیپ دار بیضی ZIPPER TIN طرح مینیون خرسی
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - minnion
  Zipper Tin Metal Fantasy pouch - minnion
  تماس بگیرید

   انواع کیف و کوله

   یکی از ابزارهای مورد نیاز اساتید دانشگاه، کارمندان و مدیران کیف سمیناری می‌باشد. کیف های سمیناری در طرح و اندازه های متنوعی طراحی و ساخته شده اند. همانطور که می‌دانید کیف های سمیناری از جنس طلقی و شفاف و مات هستند. و همچنین جادار بودن این کیف ها برای انبوهی از برگه ها یکی از مهم ترین ویژگی های این کیف است و داشتن یک کوله پشتی یک امر ضروری می‌باشد. ایمانیاز عرضه کننده انواع کیف کولی و کیف سمیناری در طرح های مختلف برای کاربران در دسترس قرار داده است که دست شما را برای انتخاب باز نگه میدارد.
   کیف و کوله پشتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Papco
   بر اساس رنگ
   جنس
   نوع بسته شدن
   نوع حمل
   دسته
   محل نگهداری خودکار
   محل نگهداری دفتر و اسناد
   جای لپ تاپ
   ضربه گیر
   قابلیت شستشو
   فانتزی
   کشور سازنده
   سایز
   خیر
   بله