کاغذ کلاسور 20 حلقه نهال سایز A5 کد 1784
  کاغذ کلاسور 20 حلقه نهال سایز A5 کد 1784
  کاغذ کلاسور
  کاغذ کلاسور
  خرید بالای 1 واحد۱,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۴۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۱۳۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۱۷۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۴,۸۰۰ تومان
   کاغذ کلاسور 4 حلقه پاپکو 50 برگ کد X1
  کاغذ کلاسور 4 حلقه پاپکو 50 برگ کد X1
  Papco X1 Punched Paper Pack of 50 - ۴ Rings
  Papco X۱ Punched Paper Pack of ۵۰ - ۴ Rings
  خرید بالای 1 واحد۱,۵۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۵۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۲۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۶۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۱۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۱,۸۰۰ تومان
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ مشکی
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ مشکی
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  خرید بالای 1 واحد۸۷۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۷۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۲۱۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۶۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۰۸۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۴۰۰ تومان
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه دو خط نهال سایز وزیری کد 1793
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه دو خط نهال سایز وزیری کد 1793
  کاغذ
  کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۱,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۷۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۵۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۷۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه نهال سایز وزیری خط آبی کد 1792
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه نهال سایز وزیری خط آبی کد 1792
  یدک کاغذ
  یدک کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶,۸۰۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹,۰۷۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷۵,۶۰۰ تومان
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه نهال سایز وزیری لبه رنگی کد 7790
  کاغذ یدک کلاسور 26 حلقه نهال سایز وزیری لبه رنگی کد 7790
  2020202077905
  ۲۰۲۰۲۰۲۰۷۷۹۰۵
  خرید بالای 1 واحد۳,۴۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۴۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۷۸۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶,۱۵۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۸,۴۰۰ تومان
  کاغذ یدک کلاسور 4 حلقه دو خط نهال سایز A4 لبه رنگی
  کاغذ یدک کلاسور 4 حلقه دو خط نهال سایز A4 لبه رنگی
  کاغذ زبان
  کاغذ زبان
  خرید بالای 1 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۸۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۳۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۱۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  کاغذ یدک کلاسور 4 حلقه نهال سایز A4 کد 1781 لبه رنگی
  کاغذ یدک کلاسور 4 حلقه نهال سایز A4 کد 1781 لبه رنگی
  کاغذ
  کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۳,۱۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۱۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۷۲۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۳,۶۰۰ تومان
   کاغذ کلاسور 4 حلقه نهال سایز A5 کد 1784
  کاغذ کلاسور 4 حلقه نهال سایز A5 کد 1784
  کاغذ کلاسور
  کاغذ کلاسور
  ناموجود
   کاغذ کلاسور نهال 4 حلقه سایز وزیری B5 کد 1783
  کاغذ کلاسور نهال 4 حلقه سایز وزیری B5 کد 1783
  Nahal Punched Paper size B5 4 Holes code 1784
  Nahal Punched Paper size B۵ ۴ Holes code ۱۷۸۴
  ناموجود
  کاغذ خط دار رزاقی سایز A4 ـ بسته 25 برگی
  کاغذ خط دار رزاقی سایز A4 ـ بسته 25 برگی
  101056050
  ۱۰۱۰۵۶۰۵۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ آبی
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ آبی
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ زرد
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ زرد
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ زرشکی
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ زرشکی
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سبز
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سبز
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سبز یشمی
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سبز یشمی
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سدری
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سدری
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سرمه ای
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سرمه ای
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سفید
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ سفید
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ طوسی تیره
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ طوسی تیره
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ قرمز
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ قرمز
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ کالباسی
  کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ کالباسی
  Papco NB-638-SH Punched Paper Pack of 120
  Papco NB-۶۳۸-SH Punched Paper Pack of ۱۲۰
  ناموجود
  یدک کلاسور 26حلقه دلتا 100برگ
  یدک کلاسور 26حلقه دلتا 100برگ
  101056059
  ۱۰۱۰۵۶۰۵۹
  تماس بگیرید
   کاغذ کلاسور 20 حلقه پاپکو سایز A5 کد A5-636-SH
  کاغذ کلاسور 20 حلقه پاپکو سایز A5 کد A5-636-SH
  Papco NB-636-SH Punched Paper Pack of 100
  Papco NB-۶۳۶-SH Punched Paper Pack of ۱۰۰
  کاغذ کلاسور 26 حلقه پاپکو 100برگ کد NB-606-SH
  کاغذ کلاسور 26 حلقه پاپکو 100برگ کد NB-606-SH
  Papco NB-606-SH Punched Paper Pack of 100 - 26 Rings
  Papco NB-۶۰۶-SH Punched Paper Pack of ۱۰۰ - ۲۶ Rings

   انواع کاغذ

   کاغذها کاربرد گسترده ای در عرصه کاری و زندگی روزمره دارد. برای چاپ، اسکن، طراحی و نوشتن تکلیف از کاغذها استفاده می‌شود. کاغذها در ابعاد مختلف از جمله A4- A5- A6- B5 ,... طراحی و ساخته شده است. کاغذهای ایزومتریک برای معماری و گرافیست ها کاربرد دارد و می‌توان برای رسم لوگو و طرح های معماری از آن استفاده کرد.
   کاغذ کلاسور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Delta
   • NAHAL
   • Papco
   • Razaghi
   بر اساس رنگ
   نوع کاغذ
   جنس کاغذ
   سایز
   نوع خط کشی
   تعداد در بسته
   پشت چسب دار
   ساخت ایران
   خیر
   بله