پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 آبی روشن
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 آبی روشن
  Fans Compass Code FA9231
  Fans Compass Code FA۹۲۳۱
  خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۴۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۹۸۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۱,۳۱۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۷,۶۰۰ تومان
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 سبز
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 سبز
  Fans Compass Code FA9231
  Fans Compass Code FA۹۲۳۱
  خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۴۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۹۸۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۱,۳۱۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۷,۶۰۰ تومان
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 صورتی
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 صورتی
  Fans Compass Code FA9231
  Fans Compass Code FA۹۲۳۱
  خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۴۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۹۸۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۱,۳۱۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۷,۶۰۰ تومان
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 نارنجی
  پرگار راپید خور فنس کد FA 9231 نارنجی
  Fans Compass Code FA9231
  Fans Compass Code FA۹۲۳۱
  خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۴۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۹۸۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۱,۳۱۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۷,۶۰۰ تومان
  پرگار فنس کد FA9226 آبی
  پرگار فنس کد FA9226 آبی
  Fans Compass Code FA9226
  Fans Compass Code FA۹۲۲۶
  خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۶۹۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۷۵۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۳۳۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  پرگار فنس کد FA9226 زرد
  پرگار فنس کد FA9226 زرد
  Fans Compass Code FA9226
  Fans Compass Code FA۹۲۲۶
  خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۶۹۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۷۵۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۳۳۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  پرگار فنس کد FA9226 قرمز
  پرگار فنس کد FA9226 قرمز
  Fans Compass Code FA9226
  Fans Compass Code FA۹۲۲۶
  خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۶۹۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۷۵۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۳۳۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 بنفش
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 بنفش
  Fans Compass set Code 9236 - pack of 10
  Fans Compass set Code ۹۲۳۶ - pack of ۱۰
  خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۵,۸۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۴,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶۹,۶۰۰ تومان
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 سبز روشن
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 سبز روشن
  Fans Compass set Code 9236 - pack of 10
  Fans Compass set Code ۹۲۳۶ - pack of ۱۰
  خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۵,۸۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۴,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶۹,۶۰۰ تومان
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 سبز کله غازی
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 سبز کله غازی
  Fans Compass set Code 9236 - pack of 10
  Fans Compass set Code ۹۲۳۶ - pack of ۱۰
  خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۵,۸۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۴,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶۹,۶۰۰ تومان
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 صورتی
  ست پرگار فنس 10 تکه کد FA9236 صورتی
  Fans Compass set Code 9236 - pack of 10
  Fans Compass set Code ۹۲۳۶ - pack of ۱۰
  خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۵,۸۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۴,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶۹,۶۰۰ تومان
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328 صورتی
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328 صورتی
  Crown Compass And Ruler Set Code 8328 - pack of 8
  Crown Compass And Ruler Set Code ۸۳۲۸ - pack of ۸
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۴,۴۰۰ تومان
  پرگار مدادی ساده صورتی روشن
  پرگار مدادی ساده صورتی روشن
  Simple Compass
  Simple Compass
  ناموجود
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328 آبی
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328 آبی
  Crown Compass And Ruler Set Code 8328 - pack of 8
  Crown Compass And Ruler Set Code ۸۳۲۸ - pack of ۸
  ناموجود
   ست پرگار و خط کش 8 تکه کرونا کد C0919 آبی
  ست پرگار و خط کش 8 تکه کرونا کد C0919 آبی
  Corona Compass And Ruler Set Code C0919 - pack of 8
  Corona Compass And Ruler Set Code C۰۹۱۹ - pack of ۸
  تماس بگیرید
   ست پرگار و خط کش 8 تکه کرونا کد C0919 نارنجی
  ست پرگار و خط کش 8 تکه کرونا کد C0919 نارنجی
  Corona Compass And Ruler Set Code C0919 - pack of 8
  Corona Compass And Ruler Set Code C۰۹۱۹ - pack of ۸
  تماس بگیرید
  پرگار BOLEX با تراش و نوک سورمه ای
  پرگار BOLEX با تراش و نوک سورمه ای
  Bolex Compass with Sahrpner
  Bolex Compass with Sahrpner
  تماس بگیرید
  پرگار BOLEX با تراش و نوک قرمز
  پرگار BOLEX با تراش و نوک قرمز
  Bolex Compass with Sahrpner
  Bolex Compass with Sahrpner
  تماس بگیرید
  پرگار BOLEX با تراش و نوک قهوه ای تیره
  پرگار BOLEX با تراش و نوک قهوه ای تیره
  Bolex Compass with Sahrpner
  Bolex Compass with Sahrpner
  تماس بگیرید
  پرگار BOLEX با تراش و نوک نارنجی
  پرگار BOLEX با تراش و نوک نارنجی
  Bolex Compass with Sahrpner
  Bolex Compass with Sahrpner
  تماس بگیرید
  پرگار MGM کد 2009 آبی
  پرگار MGM کد 2009 آبی
  MGM 2009 Compass
  MGM ۲۰۰۹ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار MGM کد 2009 سبز روشن
  پرگار MGM کد 2009 سبز روشن
  MGM 2009 Compass
  MGM ۲۰۰۹ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار MGM کد 2009 صورتی
  پرگار MGM کد 2009 صورتی
  MGM 2009 Compass
  MGM ۲۰۰۹ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار اتودی CBS کد JM180 سبز
  پرگار اتودی CBS کد JM180 سبز
  CBS JM180 Compass
  CBS JM۱۸۰ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار اتودی CBS کد JM180 سرمه ای
  پرگار اتودی CBS کد JM180 سرمه ای
  CBS JM180 Compass
  CBS JM۱۸۰ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار اتودی CBS کد JM180 قرمز
  پرگار اتودی CBS کد JM180 قرمز
  CBS JM180 Compass
  CBS JM۱۸۰ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار اتودی 2 تکه ای مپد مدل STUDY سبز روشن
  پرگار اتودی 2 تکه ای مپد مدل STUDY سبز روشن
  Maped Study Compass
  Maped Study Compass
  تماس بگیرید
  پرگار اتودی 2 تکه ای مپد مدل STUDY طوسی تیره
  پرگار اتودی 2 تکه ای مپد مدل STUDY طوسی تیره
  Maped Study Compass
  Maped Study Compass
  تماس بگیرید
  پرگار فلزی APEX کد  APX520
  پرگار فلزی APEX کد APX520
  Apex APX520 Compass
  Apex APX۵۲۰ Compass
  تماس بگیرید
  پرگار فلزی ساده مدل نمونه ایران
  پرگار فلزی ساده مدل نمونه ایران
  Nemooneh Compass
  Nemooneh Compass
  تماس بگیرید
  پرگار متفرقه با نوک
  پرگار متفرقه با نوک
  Compass
  Compass
  تماس بگیرید
  پرگار مدادی ساده آبی
  پرگار مدادی ساده آبی
  Simple Compass
  Simple Compass
  تماس بگیرید
  پرگار مدادی ساده زرد
  پرگار مدادی ساده زرد
  Simple Compass
  Simple Compass
  تماس بگیرید
  پرگار مدادی ساده سبز
  پرگار مدادی ساده سبز
  Simple Compass
  Simple Compass
  تماس بگیرید
  پرگار مدادی ساده قرمز
  پرگار مدادی ساده قرمز
  Simple Compass
  Simple Compass
  تماس بگیرید
  ست پرگار و خط کش 7 تکه HONGBO کد 8010 آبی روشن
  ست پرگار و خط کش 7 تکه HONGBO کد 8010 آبی روشن
  Hongbo Compass And Ruler SetCode 8010 - pack of 7
  Hongbo Compass And Ruler SetCode ۸۰۱۰ - pack of ۷
  تماس بگیرید

   پرگار

   پرگارها کاربردهای زیادی در صنف لوازم تحریر دارد. وسیله ای با دو اهرم فلزی صاف که روی یکی از اهرم ها مداد تعبیه شده است که با آن برای رسم دایره استفاده می‌شود. اما نکته حائز اهمیت ، پرگارها تنها به رسم کردن دایره ها ختم نمی‌شود و کاربرد گسترده ای در زمینه کار و صنایع مختلف دارد.امروزه پرگارها کاربرد زیادی در رسم نقشه های ساختمانی دارد  و همچنین در دانشگاه ها و سیستم های آموزشی برای تدریس نقاشی، طراحی و هندسه کاربرد دارد.
   پرگار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Basic
   • CBS
   • Corona
   • Crown
   • Doms
   • Fans
   • Maped
   • MGM
   • Nemooneh
   بر اساس رنگ
   نوع پرگار
   کاربرد
   جنس بدنه
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله