پاک کن اتودی سی کلاس کد MER-131
  پاک کن اتودی سی کلاس کد MER-131
  پاک کن اتودی باریک
  پاک کن اتودی باریک
  خرید بالای 1 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  پاک کن بیک پلاست آفیس - بزرگ
  پاک کن بیک پلاست آفیس - بزرگ
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن پنتر سایز بزرگ کد E126
  پاک کن پنتر سایز بزرگ کد E126
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن پنتر مدل آنتی باکتریال کلاسیک
  پاک کن پنتر مدل آنتی باکتریال کلاسیک
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۹۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن پنتر کد E131
  پاک کن پنتر کد E131
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۸,۰۰۰ تومان
  پاک کن فابرکاستل مدل Dust Free - کد 187130
  پاک کن فابرکاستل مدل Dust Free - کد 187130
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۹۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC FREE - بزرگ
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC FREE - بزرگ
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC FREE -کوچک
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC FREE -کوچک
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۹۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC-FREE کد 189533-بزرگ
  پاک کن فابرکاستل مدل PVC-FREE کد 189533-بزرگ
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  پاک کن فابرکاستل مدل مینی کوزومو کد 182345
  پاک کن فابرکاستل مدل مینی کوزومو کد 182345
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۰۱۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۵۹۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۴۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس مدل سه گوش T24
  پاک کن فکتیس مدل سه گوش T24
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس کد 36R
  پاک کن فکتیس کد 36R
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس کد CP20
  پاک کن فکتیس کد CP20
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس کد T18
  پاک کن فکتیس کد T18
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس کوچک کد CP30
  پاک کن فکتیس کوچک کد CP30
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۷,۰۰۰ تومان
  مغزی پاک کن اتودی کرند سه گوش مدل E CLIC کد CE30J-3R - بسته 2 عددی
  مغزی پاک کن اتودی کرند سه گوش مدل E CLIC کد CE30J-3R - بسته 2 عددی
  پاک کن
  پاک کن
  خرید بالای 1 واحد۴۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶۶۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸۵۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۹,۵۰۰ تومان
  پاک کن اتودی کرند سه گوش مدل E CLIC کد CE30J
  پاک کن اتودی کرند سه گوش مدل E CLIC کد CE30J
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن پنتر مدل آنتی باکتریال کلاسیک
  پاک کن پنتر مدل آنتی باکتریال کلاسیک
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن غلاف دار فابرکاستل مدل مینی اسلیو کد 182460
  پاک کن غلاف دار فابرکاستل مدل مینی اسلیو کد 182460
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن فکتیس کد PB30 -کوچک
  پاک کن فکتیس کد PB30 -کوچک
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن کاتری فکتیس بدنه شفاف مدل ZIP
  پاک کن کاتری فکتیس بدنه شفاف مدل ZIP
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن برقی کد 8802
  پاک کن برقی کد 8802
  6958554258733
  ۶۹۵۸۵۵۴۲۵۸۷۳۳
  تماس بگیرید
  پاک کن پلیکان کد AL20 - بزرگ
  پاک کن پلیکان کد AL20 - بزرگ
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن پلیکان کد AL30 کوچک
  پاک کن پلیکان کد AL30 کوچک
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن پلیکان کد AS40 کوچک
  پاک کن پلیکان کد AS40 کوچک
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن فانتزی موبایلی سایز بزرگ
  پاک کن فانتزی موبایلی سایز بزرگ
  iphone eraser
  iphone eraser
  تماس بگیرید
  پاک کن فانتزی موبایلی سایزکوچک
  پاک کن فانتزی موبایلی سایزکوچک
  iphon Eraser
  iphon Eraser
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح پرتقال
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح پرتقال
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح توت فرنگی
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح توت فرنگی
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح ستاره
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح ستاره
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح قلب
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح قلب
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح گل
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح گل
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح موز
  پاک کن مدادی JEWEL BOX کد YZ-2011 طرح موز
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن کوئیلو مدل Dust Free بدون براده کد 634123
  پاک کن کوئیلو مدل Dust Free بدون براده کد 634123
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید
  پاک کن کوئیلو مدل Dust Free بدون براده کد 634145 بزرگ
  پاک کن کوئیلو مدل Dust Free بدون براده کد 634145 بزرگ
  Quilo Dust Free Eraser code 634123
  Quilo Dust Free Eraser code ۶۳۴۱۲۳
  تماس بگیرید
  مغزی پاک کن اتودی TULIP مدل Knock قطر 3.8mm ـ بسته 4 عددی
  مغزی پاک کن اتودی TULIP مدل Knock قطر 3.8mm ـ بسته 4 عددی
  پاک کن
  پاک کن
  تماس بگیرید

   پاک کن


   پاک کن، ابزاری کاربردی است که برای از بین بردن و یا تصحیح اشتباهات نوشتاری استفاده می شود. بهره بُردن از نوع باکیفیت این محصول، تأثیر زیادی در پاک شدن درست خطاهای شما و همچنین تمیز ماندن دفتر و کاغذ و یا هر سطحی که روی آن نوشته اید، دارد. برندهای مختلفی اقدام به تولید پاک کن در رنگ و مدل های متنوع کرده اند که فروشگاه اینترنتی ایمانیاز سعی بر این داشته تا انواع مرغوبی از محصولات آن ها را در دسترس شما عزیزان قرار دهد. از جمله پاک کن های ارائه شده توسط این مجموعه می توان به کالاهای برند فابرکاستل، پلیکان، بیک، فکتیس و پنتر اشاره کرد.
   پاک کن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BIC
   • C.CLASS
   • CREND
   • FABER CASTELL
   • Factis
   • Panter
   • Pelikan
   • Quilo
   • Tulip
   بر اساس رنگ
   نوع استفاده
   سایز
   فانتزی
   کشور سازنده
   خیر
   بله
   %>