خودکار فشاری پرتوک PORTOK کد 127 سفید
  خودکار فشاری پرتوک PORTOK کد 127 سفید
  Portok 127 Ballpen
  Portok ۱۲۷ Ballpen
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M21
  خودکار ملودی مدل M21
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M39 مسی
  خودکار ملودی مدل M39 مسی
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M54 قرمز
  خودکار ملودی مدل M54 قرمز
  خودکار ملودی
  خودکار ملودی
  خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M54 مشکی
  خودکار ملودی مدل M54 مشکی
  خودکار ملودی
  خودکار ملودی
  خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M7 آبی
  خودکار ملودی مدل M7 آبی
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۹,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M7 قرمز
  خودکار ملودی مدل M7 قرمز
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۹,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار ملودی مدل M7 مشکی
  خودکار ملودی مدل M7 مشکی
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۹,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل ESPRIT مشکی
  خودکار یوروپن مدل ESPRIT مشکی
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۹,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل SMART نیمه استیل آبی
  خودکار یوروپن مدل SMART نیمه استیل آبی
  خودکار یوروپن
  خودکار یوروپن
  خرید بالای 1 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل VITA سبز
  خودکار یوروپن مدل VITA سبز
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل VITA سورمه ای
  خودکار یوروپن مدل VITA سورمه ای
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل VITA مشکی
  خودکار یوروپن مدل VITA مشکی
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل COOL
  خودکار یوروپن مدل COOL
  خرید خودکار
  خرید خودکار
  خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۹,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل VOICE دودی
  خودکار یوروپن مدل VOICE دودی
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خودکار یوروپن مدل VOICE مشکی لاکی
  خودکار یوروپن مدل VOICE مشکی لاکی
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۹,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس یوروپن مدل ALICE مشکی
  روان نویس یوروپن مدل ALICE مشکی
  روان نویس
  روان نویس
  خرید بالای 1 واحد۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۷,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۲,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس ملودی مدل M18 آبی
  روان نویس ملودی مدل M18 آبی
  روان نویس ملودی
  روان نویس ملودی
  خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس ملودی مدل M18 بژ
  روان نویس ملودی مدل M18 بژ
  روان نویس ملودی
  روان نویس ملودی
  خرید بالای 1 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس ملودی مدل M37 مشکی مات
  روان نویس ملودی مدل M37 مشکی مات
  روان نویس ملودی
  روان نویس ملودی
  خرید بالای 1 واحد۸,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس ملودی مدل M7 نقره ای
  روان نویس ملودی مدل M7 نقره ای
  روان نویس
  روان نویس
  خرید بالای 1 واحد۸,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۱,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس یوروپن مدل COOL
  روان نویس یوروپن مدل COOL
  روان نویس
  روان نویس
  خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۹,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  روان نویس یوروپن مدل TODAY مشکی
  روان نویس یوروپن مدل TODAY مشکی
  خودکار و روان نویس
  خودکار و روان نویس
  خرید بالای 1 واحد۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۷,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۲,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل SQUARE طوسی مات
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل SQUARE طوسی مات
  خرید ست خودکار و خودنویس
  خرید ست خودکار و خودنویس
  خرید بالای 1 واحد۲۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل WINDOW قرمز براق
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل WINDOW قرمز براق
  خرید ست خودکار و خودنویس
  خرید ست خودکار و خودنویس
  خرید بالای 1 واحد۱۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل ESPRIT مشکی
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل ESPRIT مشکی
  خودکار کلکسیونی
  خودکار کلکسیونی
  خرید بالای 1 واحد۲۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۹,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ست خودکار و روان نویس ملودی مدل M12 آبی
  ست خودکار و روان نویس ملودی مدل M12 آبی
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۱۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۰,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۶,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۴,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ست خودکار و روان نویس ملودی مدل M12 سبز
  ست خودکار و روان نویس ملودی مدل M12 سبز
  خودکار
  خودکار
  خرید بالای 1 واحد۱۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۰,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۶,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۴,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  خودنویس ملودی مدل M37 استیل
  خودنویس ملودی مدل M37 استیل
  خودنویس ملودی
  خودنویس ملودی
  ناموجود
  خودنویس ملودی مدل M37 مشکی مات
  خودنویس ملودی مدل M37 مشکی مات
  خودنویس ملودی
  خودنویس ملودی
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل BULLET
  خودنویس یوروپن مدل BULLET
  Europen Bullet Fountain pen
  Europen Bullet Fountain pen
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل COOL
  خودنویس یوروپن مدل COOL
  Europen cool Fountain Pen
  Europen cool Fountain Pen
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل GARNET طلایی
  خودنویس یوروپن مدل GARNET طلایی
  Europen Garnet Fountain pen
  Europen Garnet Fountain pen
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل GARNET مشکی
  خودنویس یوروپن مدل GARNET مشکی
  Europen Garnet Fountain pen
  Europen Garnet Fountain pen
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل LEADER
  خودنویس یوروپن مدل LEADER
  Europen Leader Fountain pen
  Europen Leader Fountain pen
  ناموجود
  خودنویس یوروپن مدل MILAN آبی
  خودنویس یوروپن مدل MILAN آبی
  Europen Milan Fountain Pen
  Europen Milan Fountain Pen
  ناموجود

   نوشت افزار و ست های کلکسیونی و تبلیغاتی


   بسیاری از افراد مانند مهندسین و کارمندان دفاتر و شرکت های مختلف، معمولاً تمایل دارند خودکار یا روان نویسی شیک و جذاب در جیب یا کیف خود داشته باشند. قلم و ست های کلکسیونی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، از جمله طراحی زیبا، می تواند انتخاب خوبی برای این افراد باشد. شرکت های مختلفی مانند یوروپن، ملودی، پلاتینیوم و پرتوک اقدام به ساخت و طراحی مدل های متنوعی از این نوع ابزار نوشتاری می کنند. فروشگاه اینترنتی ایمانیاز، محصولات جذاب تولیدی توسط برندهای نام برده شده را در دسته بندی کالاهای خود قرار داده است که می توانید آن ها را مشاهده و طبق سلیقه و نیازتان خریداری نمایید.
   نوشت افزار و ست های کلکسیونی و تبلیغاتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Europen
   • Melody
   • Platinum
   • Portok
   بر اساس رنگ
   سایز نوشتاری
   جنس بدنه
   روش استفاده
   دستی لاستیکی
   کشور سازنده
   خیر
   بله