مرغ
مرغ
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  بال مرغ
  بال مرغ
  102003051
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۱
  تماس بگیرید
  بال مرغ نوک زده
  بال مرغ نوک زده
  102003052
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۲
  تماس بگیرید
  بال و کتف مرغ
  بال و کتف مرغ
  102003050
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۰
  تماس بگیرید
  پای مرغ
  پای مرغ
  102003063
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۳
  تماس بگیرید
  جگر مرغ
  جگر مرغ
  102003060
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۰
  تماس بگیرید
  دل مرغ
  دل مرغ
  102003061
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۱
  تماس بگیرید
  ران مرغ با پوست با کعب تمیز شده
  ران مرغ با پوست با کعب تمیز شده
  102003032
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۲
  تماس بگیرید
  ران مرغ با پوست بدون کمر با کعب
  ران مرغ با پوست بدون کمر با کعب
  102003031
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۱
  تماس بگیرید
  ران مرغ با کمر با پوست
  ران مرغ با کمر با پوست
  102003030
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۰
  تماس بگیرید
  ران مرغ بدون استخوان
  ران مرغ بدون استخوان
  102003035
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۵
  تماس بگیرید
  ران مرغ بدون پوست با کعب تمیز شده
  ران مرغ بدون پوست با کعب تمیز شده
  102003033
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۳
  تماس بگیرید
  ران مرغ ممتاز بدون پوست بدون کعب
  ران مرغ ممتاز بدون پوست بدون کعب
  102003034
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۴
  تماس بگیرید
  ساق مرغ
  ساق مرغ
  102003036
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۶
  تماس بگیرید
  سنگدان مرغ
  سنگدان مرغ
  102003062
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۲
  تماس بگیرید
  سینه فیله مرغ بدون استخوان با بازو
  سینه فیله مرغ بدون استخوان با بازو
  102003045
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۵
  تماس بگیرید
  سینه مرغ با استخوان با بال و گردن
  سینه مرغ با استخوان با بال و گردن
  102003040
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۰
  تماس بگیرید
  سینه مرغ با استخوان بدون پوست و بال و گردن
  سینه مرغ با استخوان بدون پوست و بال و گردن
  102003042
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۲
  تماس بگیرید
  سینه مرغ با پوست و استخوان بدون بال و گردن
  سینه مرغ با پوست و استخوان بدون بال و گردن
  102003041
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۱
  تماس بگیرید
  سینه مرغ بدون استخوان با بازو
  سینه مرغ بدون استخوان با بازو
  102003043
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۳
  تماس بگیرید
  سینه مرغ بدون استخوان و بازو
  سینه مرغ بدون استخوان و بازو
  102003044
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۴
  تماس بگیرید
  فیله مرغ
  فیله مرغ
  102003046
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۶
  تماس بگیرید
  گردن مرغ پاک کرده
  گردن مرغ پاک کرده
  102003059
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۹
  تماس بگیرید
  مرغ کامل تازه
  مرغ کامل تازه
  102003070
  ۱۰۲۰۰۳۰۷۰
  تماس بگیرید
  مغز ران
  مغز ران
  102003037
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۷
  تماس بگیرید
  کتف مرغ بدون پوست
  کتف مرغ بدون پوست
  102003056
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۶
  تماس بگیرید
   مواد غذایی و پروتئینی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله