بال مرغ
  بال مرغ
  102003051
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۱
  ناموجود
  بال مرغ نوک زده
  بال مرغ نوک زده
  102003052
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۲
  ناموجود
  بال و کتف مرغ
  بال و کتف مرغ
  102003050
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۰
  ناموجود
  پای مرغ
  پای مرغ
  102003063
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۳
  ناموجود
  جگر مرغ
  جگر مرغ
  102003060
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۰
  ناموجود
  دل مرغ
  دل مرغ
  102003061
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۱
  ناموجود
  ران مرغ با پوست با کعب تمیز شده
  ران مرغ با پوست با کعب تمیز شده
  102003032
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۲
  ناموجود
  ران مرغ با پوست بدون کمر با کعب
  ران مرغ با پوست بدون کمر با کعب
  102003031
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۱
  ناموجود
  ران مرغ با کمر با پوست
  ران مرغ با کمر با پوست
  102003030
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۰
  ناموجود
  ران مرغ بدون استخوان
  ران مرغ بدون استخوان
  102003035
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۵
  ناموجود
  ران مرغ بدون پوست با کعب تمیز شده
  ران مرغ بدون پوست با کعب تمیز شده
  102003033
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۳
  ناموجود
  ران مرغ ممتاز بدون پوست بدون کعب
  ران مرغ ممتاز بدون پوست بدون کعب
  102003034
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۴
  ناموجود
  ساق مرغ
  ساق مرغ
  102003036
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۶
  ناموجود
  سنگدان مرغ
  سنگدان مرغ
  102003062
  ۱۰۲۰۰۳۰۶۲
  ناموجود
  سینه فیله مرغ بدون استخوان با بازو
  سینه فیله مرغ بدون استخوان با بازو
  102003045
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۵
  ناموجود
  سینه مرغ با استخوان با بال و گردن
  سینه مرغ با استخوان با بال و گردن
  102003040
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۰
  ناموجود
  سینه مرغ با استخوان بدون پوست و بال و گردن
  سینه مرغ با استخوان بدون پوست و بال و گردن
  102003042
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۲
  ناموجود
  سینه مرغ با پوست و استخوان بدون بال و گردن
  سینه مرغ با پوست و استخوان بدون بال و گردن
  102003041
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۱
  ناموجود
  سینه مرغ بدون استخوان با بازو
  سینه مرغ بدون استخوان با بازو
  102003043
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۳
  ناموجود
  سینه مرغ بدون استخوان و بازو
  سینه مرغ بدون استخوان و بازو
  102003044
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۴
  ناموجود
  فیله مرغ
  فیله مرغ
  102003046
  ۱۰۲۰۰۳۰۴۶
  ناموجود
  گردن مرغ پاک کرده
  گردن مرغ پاک کرده
  102003059
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۹
  ناموجود
  مرغ کامل تازه
  مرغ کامل تازه
  102003070
  ۱۰۲۰۰۳۰۷۰
  ناموجود
  مغز ران
  مغز ران
  102003037
  ۱۰۲۰۰۳۰۳۷
  ناموجود
  کتف مرغ بدون پوست
  کتف مرغ بدون پوست
  102003056
  ۱۰۲۰۰۳۰۵۶
  ناموجود
   مرغ
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله