دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  101054043
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۳
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  101054038
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۸
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  101054044
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۴
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  101054042
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۲
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح پونی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح پونی
  101054050
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۰
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر توت فرنگی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر توت فرنگی
  101054049
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۹
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر کفشدوزکی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر کفشدوزکی
  101054051
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  101054048
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۸
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  101054047
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۷
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فردیناند
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فردیناند
  101054045
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۵
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح لول
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح لول
  101054053
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۳
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  101054041
  ۱۰۱۰۵۴۰۴۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح هلو کیتی
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح هلو کیتی
  101054052
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۲
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی کارتونی منهاج
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی کارتونی منهاج
  101054036
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۶
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 1
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 1
  101054056
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۶
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 2
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 2
  101054057
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۷
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 3
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 3
  101054058
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۸
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 4
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 4
  101054059
  ۱۰۱۰۵۴۰۵۹
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 5
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 5
  101054060
  ۱۰۱۰۵۴۰۶۰
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 6
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 6
  101054061
  ۱۰۱۰۵۴۰۶۱
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 7
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 7
  101054062
  ۱۰۱۰۵۴۰۶۲
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 8
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 8
  101054063
  ۱۰۱۰۵۴۰۶۳
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 9
  دفتر صفحه شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 9
  101054064
  ۱۰۱۰۵۴۰۶۴
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۸۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  101054023
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۳
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  101054030
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۰
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  101054024
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۴
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  101054032
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۲
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بوبوی بوی
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بوبوی بوی
  101054034
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۴
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح پونی
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح پونی
  101054026
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۶
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح توت فرنگی
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح توت فرنگی
  101054019
  ۱۰۱۰۵۴۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح خانه لول
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح خانه لول
  101054021
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  101054025
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۵
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  101054022
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۲
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح صوفیا
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح صوفیا
  101054020
  ۱۰۱۰۵۴۰۲۰
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فروزن
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فروزن
  101054017
  ۱۰۱۰۵۴۰۱۷
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر صفحه شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  101054033
  ۱۰۱۰۵۴۰۳۳
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۲۸,۲۰۰ تومان

   دفتر صفحه شطرنجی


   دفتر صفحه شطرنجی یا به اصطلاح دفتر چارخونه، نوعی از دفتر است که کاغذهای آن به صورت چهارخونه خط کشی شده است. این دفترها عموماً توسط دانش آموزان و در برخی موارد، دانشجویان برخی رشته ها، مانند مهندسی و معماری استفاده می گردد. علاوه بر این، دفتر و کاغذهای شطرنجی در دورۀ پیش دبستانی برای آموزش ترسیم درست اشکال هندسی و الگوها به کودکان، به کار برده می شود. فروشگاه اینترنتی ایمانیاز با دقت نظر در محصولات موجود در بازار، انواع باکیفیتی از دفترهای شطرنجی در طرح و رنگ های متنوع را قابل عرضه به شما عزیزان کرده است. دفتر شطرنجی 60 برگ نهال ابعاد A4 کد 7666 و دفتر شطرنجی 60 برگ نهال تکسیم کد 7658 طرح لوازم تحریر و دفتر شطرنجی 60 برگ نهال تک سیم کد 7658 طرح چهارخونه، کالاهای جذابی هستند که می توانید آن ها را به راحتی تهیه کرده و تجربه ای لذت بخش از رسم داشته باشید.
   دفتر صفحه شطرنجی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Minhaj
   • NAHAL
   بر اساس رنگ
   تعداد برگ دفتر
   سایز
   جنس جلد
   نوع جلد
   نوع صحافی
   فرم صحافی
   ضخامت ورق
   نوع خط کشی
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله