دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح باب اسفنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر توت فرنگی
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دختر توت فرنگی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح هلو کیتی
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح هلو کیتی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی کارتونی منهاج
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی کارتونی منهاج
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 1
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 1
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 2
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 2
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 3
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 3
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 4
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 4
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 5
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 5
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 6
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 6
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 7
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 7
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 8
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 8
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 9
  دفتر شطرنجی 10 میلیمتری 60 برگ تک سیم مقوایی کد 7657 نهال طرح 9
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۷۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بچه رئیس
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بره ناقلا
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۷۴۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۹۹۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۱,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بن تن
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بوبوی بوی
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح بوبوی بوی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح توت فرنگی
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح توت فرنگی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح خانه لول
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح خانه لول
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح دورا
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح رابی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح سگ نگهبان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح سگ نگهبان
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح صوفیا
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح صوفیا
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فروزن
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح فروزن
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح ماشین ها
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح کفشدوزک
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح کفشدوزک
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح کیتی
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 50 برگ تک سیم طلقی منهاج طرح کیتی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • close
  ۳۷,۲۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ تک سیم کد 7658 نهال طرح چهارخونه
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ تک سیم کد 7658 نهال طرح چهارخونه
  دفتر چهارخونه
  دفتر چهارخونه
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۰۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۷۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۶,۴۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ تک سیم کد 7658 نهال طرح لوازم تحریر
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ تک سیم کد 7658 نهال طرح لوازم تحریر
  دفتر چهارخونه
  دفتر چهارخونه
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۰۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۷۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۶,۴۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 60 برگ A4 کد 7666 نهال طرح آبی
  دفتر شطرنجی 60 برگ A4 کد 7666 نهال طرح آبی
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۵۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۸۳۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۷۷۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 60 برگ A4 کد 7666 نهال طرح جاجیم
  دفتر شطرنجی 60 برگ A4 کد 7666 نهال طرح جاجیم
  دفتر صفحه شطرنجی
  دفتر صفحه شطرنجی
  خرید بالای 1 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۵۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۸۳۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۷۷۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ A4 کد 7666 نهال
  دفتر شطرنجی 5 میلیمتری 60 برگ A4 کد 7666 نهال
  دفتر چهارخونه
  دفتر چهارخونه
  ناموجود

   دفتر صفحه شطرنجی


   دفتر صفحه شطرنجی یا به اصطلاح دفتر چارخونه، نوعی از دفتر است که کاغذهای آن به صورت چهارخونه خط کشی شده است. این دفترها عموماً توسط دانش آموزان و در برخی موارد، دانشجویان برخی رشته ها، مانند مهندسی و معماری استفاده می گردد. علاوه بر این، دفتر و کاغذهای شطرنجی در دورۀ پیش دبستانی برای آموزش ترسیم درست اشکال هندسی و الگوها به کودکان، به کار برده می شود. فروشگاه اینترنتی ایمانیاز با دقت نظر در محصولات موجود در بازار، انواع باکیفیتی از دفترهای شطرنجی در طرح و رنگ های متنوع را قابل عرضه به شما عزیزان کرده است. دفتر شطرنجی 60 برگ نهال ابعاد A4 کد 7666 و دفتر شطرنجی 60 برگ نهال تکسیم کد 7658 طرح لوازم تحریر و دفتر شطرنجی 60 برگ نهال تک سیم کد 7658 طرح چهارخونه، کالاهای جذابی هستند که می توانید آن ها را به راحتی تهیه کرده و تجربه ای لذت بخش از رسم داشته باشید.
   دفتر شطرنجی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Minhaj
   • NAHAL
   بر اساس رنگ
   تعداد برگ دفتر
   سایز
   جنس جلد
   نوع جلد
   نوع صحافی
   فرم صحافی
   ضخامت ورق
   نوع خط کشی
   فانتزی
   ساخت ایران
   تعداد برگ دفتر
   سایز
   نوع خط کشی
   جنس جلد
   نوع جلد
   نوع صحافی
   فرم صحافی
   نیاز به پانچ برگه
   خیر
   بله