اشل تیبل
  اشل تیبل
  Table Architects Scale
  Table Architects Scale
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر آبی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر آبی
  شابلون
  شابلون
  خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۵۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر زرد
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر زرد
  شابلون
  شابلون
  خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۵۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر سبز روشن
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر سبز روشن
  Tahriran Flexible Ruler - 15cm
  Tahriran Flexible Ruler - ۱۵cm
  خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۵۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر قرمز
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر قرمز
  شابلون
  شابلون
  ۴,۵۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر نارنجی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر نارنجی
  شابلون
  شابلون
  خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۵۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88  آبی
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88 آبی
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88  زرد
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88 زرد
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88  سبز روشن
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88 سبز روشن
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88  صورتی
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88 صورتی
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88  نارنجی
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88 نارنجی
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  101017257
  ۱۰۱۰۱۷۲۵۷
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز زرد
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز زرد
  101017259
  ۱۰۱۰۱۷۲۵۹
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز سبزآبی
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز سبزآبی
  101017260
  ۱۰۱۰۱۷۲۶۰
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز نارنجی
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز نارنجی
  101017258
  ۱۰۱۰۱۷۲۵۸
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  اشل فابل مدل ساده کد FB604
  اشل فابل مدل ساده کد FB604
  Fabl simple Architects Scale code FB604
  Fabl simple Architects Scale code FB۶۰۴
  تماس بگیرید
  اشل فابل مدل سماء کد FB604
  اشل فابل مدل سماء کد FB604
  Fabl Sama Design Architects Scale code FB604
  Fabl Sama Design Architects Scale code FB۶۰۴
  تماس بگیرید
  اشل فابل مدل شیاردار کد FB604
  اشل فابل مدل شیاردار کد FB604
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش 20 سانت دسته دار فابل
  خط کش 20 سانت دسته دار فابل
  Fabl 20 cm Ruler with Handle
  Fabl ۲۰ cm Ruler with Handle
  تماس بگیرید
  خط کش 20 سانت ساده فابل کد R20
  خط کش 20 سانت ساده فابل کد R20
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش 30 سانت ایزومتریک فابل کد FB609
  خط کش 30 سانت ایزومتریک فابل کد FB609
  Fabl 30 cm Ruler Code Fb609
  Fabl ۳۰ cm Ruler Code Fb۶۰۹
  تماس بگیرید
  خط کش 50 سانت فابل کد R50
  خط کش 50 سانت فابل کد R50
  Fabl 50 cm Ruler Code R50
  Fabl ۵۰ cm Ruler Code R۵۰
  تماس بگیرید
  خط کش T ثابت فابل 40 سانت کد T40-FB605
  خط کش T ثابت فابل 40 سانت کد T40-FB605
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 50 سانت کد T50-FB608
  خط کش T متحرک فابل 50 سانت کد T50-FB608
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 60 سانت کد T60-FB606
  خط کش T متحرک فابل 60 سانت کد T60-FB606
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 80 سانت کد T80-FB607
  خط کش T متحرک فابل 80 سانت کد T80-FB607
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر آبی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر آبی
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر آبی اکلیلی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر آبی اکلیلی
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سبز
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سبز
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سبز اکلیلی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سبز اکلیلی
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سرخابی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر سرخابی
  Flexible Geometric Shapes Ruler - 15 cm
  Flexible Geometric Shapes Ruler - ۱۵ cm
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر شفاف اکلیلی
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر شفاف اکلیلی
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر صورتی روشن
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر صورتی روشن
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  مخصوص کتاب ریاضی اول دبستان
  تماس بگیرید

   خط کش


   خط کش به عنوان ابزاری کاربردی برای اندازه گیری توسط افراد در گروه های سنی مختلف در محیط های متفاوت استفاده می شود. دانش آموزان، دانشجویان، مهندسین و طراحان را می توان مهم ترین افرادی دانست که از این وسیله بهره می برند. خط کش در اندازه ها و مدل ها و رنگ های متنوع تولید و به بازار عرضه می شود که از انواع آن می توان به خط کش اشکال هندسی، خط کش فلزی، خط کش مهندسی، خط کش چوبی مهندسی، خط کش T و خط کش انعطاف پذیر اشاره کرد. خط کش های فلزی مقاوم ترین نوع این ابزار است که در محیط های کاری خشن، می توانید بدون نگرانی از شکستن یا کثیف شدن، از آن استفاده کنید. خط کش های مهندسی، معمولا با طراحی خاص و بسیار ریزبینانه ساخته می شوند تا بتوان به صورت بسیار دقیق، سطوح مدنظر را اندازه گیری و یا خط کشی کرد. برای خرید انواع خط کش، به خصوص، خرید خط کش مهندسی، می توانید محصول مدنظر خود را از دستۀ خط کش انتخاب کرده و آن را تهیه نمایید. گفتنی است؛ فروشگاه اینترنتی ایمانیاز یکی از منابع مهم فروش خط کش های مهندسی است. قیمت خط کش مهندسی و قیمت خط کش مهندسی تی در این فروشگاه برای استفادۀ کاربران عزیز، بسیار مناسب در نظر گرفته شده است.
   خط کش
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Fabl
   • MGM
   • Pars Rassam
   • Sareer
   • TABLE
   • Tahriran
   بر اساس رنگ
   جنس
   نوع خط کش
   کاربرد
   طول خط کش
   نوع درجه بندی
   فانتزی
   کشور سازنده
   خیر
   بله