جامدادی اوجا مدل دکمه دار نمدی کد 1817 طرح خالدار
  جامدادی اوجا مدل دکمه دار نمدی کد 1817 طرح خالدار
  4675859680076
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۷۶
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1907 نارنجی
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1907 نارنجی
  16261234519077
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۷۷
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا کنف کد 1733 طرح ساده
  جامدادی اوجا کنف کد 1733 طرح ساده
  4675859680016
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۱۶
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا 1234 طرح جاجیم 3
  جامدادی اوجا 1234 طرح جاجیم 3
  4675859680003
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۰۳
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۰۹۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا 3 تکه گل دار کد 1823
  جامدادی اوجا 3 تکه گل دار کد 1823
  4675859680050
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۵۰
  خرید بالای 1 واحد۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷,۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹,۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۲,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار مخمل کبریتی کد 1821 طرح کاشی
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار مخمل کبریتی کد 1821 طرح کاشی
  4675859680063
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۶۳
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار کد 1821 طرح خالدار
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار کد 1821 طرح خالدار
  101049114
  ۱۰۱۰۴۹۱۱۴
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار کد 1821 طرح گل
  جامدادی اوجا تبسم جیبدار کد 1821 طرح گل
  4675859680063
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۶۳
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 1 سرمه ای
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 1 سرمه ای
  Ouja Pencil Case code 1133
  Ouja Pencil Case code ۱۱۳۳
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 زرشکی
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 زرشکی
  Ouja Pencil Case code 1133
  Ouja Pencil Case code ۱۱۳۳
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 فیروزه ای
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 فیروزه ای
  Ouja Pencil Case code 1133
  Ouja Pencil Case code ۱۱۳۳
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 قهوه ای
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 قهوه ای
  Ouja Pencil Case code 1133
  Ouja Pencil Case code ۱۱۳۳
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 کله غازی
  جامدادی اوجا ترمه کد 1133 طرح 2 کله غازی
  Ouja Pencil Case code 1133
  Ouja Pencil Case code ۱۱۳۳
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا تک زیپ مدل توری کد 1814 طوسی تیره
  جامدادی اوجا تک زیپ مدل توری کد 1814 طوسی تیره
  4675859680090
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۹۰
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا جیر مدل حاشیه ترمه کد 1910 طوسی
  جامدادی اوجا جیر مدل حاشیه ترمه کد 1910 طوسی
  16261234519100
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۱۰۰
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا جیر مدل حاشیه ترمه کد 1910 قهوه ای روشن
  جامدادی اوجا جیر مدل حاشیه ترمه کد 1910 قهوه ای روشن
  16261234519100
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۱۰۰
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا طرح گل دار چهار خانه کد 1812 آبی
  جامدادی اوجا طرح گل دار چهار خانه کد 1812 آبی
  4675859680086
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۸۶
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا طرح گل دار چهار خانه کد 1812 طوسی
  جامدادی اوجا طرح گل دار چهار خانه کد 1812 طوسی
  4675859680086
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۸۶
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا طرح گل دار کتان کد 1812
  جامدادی اوجا طرح گل دار کتان کد 1812
  4675859680087
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۸۷
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل آنجل کد 1826ـ طرح جاجیم 2
  جامدادی اوجا مدل آنجل کد 1826ـ طرح جاجیم 2
  4675859680097
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۹۷
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل تبسم کد 1818 طرح کاشی 1
  جامدادی اوجا مدل تبسم کد 1818 طرح کاشی 1
  4675859680081
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۸۱
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل جا قلمی کد 1905 زمینه مشکی
  جامدادی اوجا مدل جا قلمی کد 1905 زمینه مشکی
  16261234519055
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۵۵
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل جاجیم کنف کد 1733J طرح 2
  جامدادی اوجا مدل جاجیم کنف کد 1733J طرح 2
  4675859680017
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۱۷
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل جین کد 1433 طرح راه راه چندرنگ
  جامدادی اوجا مدل جین کد 1433 طرح راه راه چندرنگ
  4675859680006
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۰۶
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل جین کد 1435G طرح گل دار زرد
  جامدادی اوجا مدل جین کد 1435G طرح گل دار زرد
  4675859680009
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۰۹
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دو تکه چرم و جاجیم کد 1633 مشکی
  جامدادی اوجا مدل دو تکه چرم و جاجیم کد 1633 مشکی
  4675859680015
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۱۵
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دوتکه جیر و کنف کد 1933
  جامدادی اوجا مدل دوتکه جیر و کنف کد 1933
  4675859680018
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۱۸
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف و پارچه کد 1902 آبی روشن
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف و پارچه کد 1902 آبی روشن
  16261234519022
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۲۲
  خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۴۸۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷,۰۵۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹,۴۰۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷۸,۴۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف و پارچه کد 1902 زرد
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف و پارچه کد 1902 زرد
  16261234519022
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۲۲
  خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۴۸۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷,۰۵۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹,۴۰۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷۸,۴۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف کد 1908 آبی روشن
  جامدادی اوجا مدل دوتکه کنف کد 1908 آبی روشن
  16261234519088
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۸۸
  خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۴۸۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷,۰۵۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹,۴۰۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷۸,۴۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل دکمه دارکد 1817 طرح گل دار
  جامدادی اوجا مدل دکمه دارکد 1817 طرح گل دار
  4675859680076
  ۴۶۷۵۸۵۹۶۸۰۰۷۶
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۵۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قایقی کد 1904 آبی تیره
  جامدادی اوجا مدل قایقی کد 1904 آبی تیره
  16261234519044
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۴۴
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قایقی کد 1904 زرد
  جامدادی اوجا مدل قایقی کد 1904 زرد
  16261234519044
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۰۴۴
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 زرد
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 زرد
  16261234519101
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۱۰۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۰۹۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 سبز یشمی
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 سبز یشمی
  16261234519101
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۱۰۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۰۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۴,۵۰۰ تومان
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 صورتی
  جامدادی اوجا مدل قوسی کد 1911 صورتی
  16261234519101
  ۱۶۲۶۱۲۳۴۵۱۹۱۰۱
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۰۹۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵,۵۰۰ تومان

   جامدادی

   جامدادی ها همیشه و همه جا کاربرد فراوانی دارند. جامدادی ها در واقع کاربرد زیادی دارند به عنوان مثال محل قرارگیری لوازم تحریر های نوشتاری و... است. از لحاظ ظاهری، کیف کوچکی است که برخی جامدادی ها فلزی و برخی پارچه ای هستند. برند های معروف جامدادی ها کیکو، اسکول فنس، اس تی، یو ام ای، اونر، نایک و.. می‌باشند. فروشگاه ایمانیاز تلاش دارد که برای راحتی در خرید مشتری های خود بهترین و با کیفیت ترین محصولات را برای آنان عرضه کند.
   جامدادی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • kiku
   • NIKE
   • OUJA
   • Owner
   • Sana
   • SchoolFans
   • Sky
   • ST
   • UME
   • ZOOM
   بر اساس رنگ
   جنس
   نحوه بسته شدن
   تعداد قسمت بندی
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله