تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 سبز
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 سبز
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 صورتی
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 صورتی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 مشکی
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 مشکی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 نارنجی
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 نارنجی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار آبی SLEEVE کد 182719
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار آبی SLEEVE کد 182719
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۰,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۱,۲۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار قرمز SLEEVE کد 182719
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار قرمز SLEEVE کد 182719
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۰,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۱,۲۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار مشکی SLEEVE کد 182719
  تراش فابرکاستل دوحلقه مخزن دار مشکی SLEEVE کد 182719
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۳۸۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۲۰۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۰,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۱,۲۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل مخزن دار آبی مدل چرخشی کد 183303
  تراش فابرکاستل مخزن دار آبی مدل چرخشی کد 183303
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۱۱۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۰۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۸,۸۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل مخزن دار سرمه ای SPITZER کد 183515
  تراش فابرکاستل مخزن دار سرمه ای SPITZER کد 183515
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۵۲۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۵۳۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۰۴۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۰,۴۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل مخزن دار صورتی مدل چرخشی کد 183303
  تراش فابرکاستل مخزن دار صورتی مدل چرخشی کد 183303
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۱۱۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۰۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۸,۸۰۰ تومان
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 آبی
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 آبی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۶۹ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۵۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۳۲۰ تومان
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 سبز روشن
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 سبز روشن
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۶۹ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۵۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۳۲۰ تومان
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 صورتی
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 صورتی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۶۹ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۵۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۳۲۰ تومان
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 نارنجی
  تراش فابرکاستل مدل SINGLE HOLE کد 584802 نارنجی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۱۶ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۶۹ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۵۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۳۲۰ تومان
  تراش فکتیس سرامیکی دوقلو Yplus کد SA160100 مشکی
  تراش فکتیس سرامیکی دوقلو Yplus کد SA160100 مشکی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس سرامیکی دوقلو Yplus کد SA160100 نقره ای
  تراش فکتیس سرامیکی دوقلو Yplus کد SA160100 نقره ای
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس سرامیکی کد FS1104 نقره ای
  تراش فکتیس سرامیکی کد FS1104 نقره ای
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۵۹۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  تراش فکتیس مخزن دار کد F8888 قرمز
  تراش فکتیس مخزن دار کد F8888 قرمز
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۰۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۷۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال  آبی
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال آبی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال  سبز
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال سبز
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال  نارنجی
  تراش فکتیس مدل 1201 Crescent طرح هلال نارنجی
  مدادتراش
  مدادتراش
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  تراش گریپ دار پنتر مدل DINKY کد PS101 مشکی
  تراش گریپ دار پنتر مدل DINKY کد PS101 مشکی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش مخزن دار اسکول فنس طرح پنیری کد FA92119 آبی
  تراش مخزن دار اسکول فنس طرح پنیری کد FA92119 آبی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۱۰۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۴۷۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵,۶۰۰ تومان
  تراش مخزن دار اسکول فنس طرح پنیری کد FA92119 صورتی
  تراش مخزن دار اسکول فنس طرح پنیری کد FA92119 صورتی
  تراش
  تراش
  خرید بالای 1 واحد۲,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۱۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۱۰۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۴۷۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۵,۶۰۰ تومان
  تراش مخزن دار مدل حلزونی کد Y-PLUS
  تراش مخزن دار مدل حلزونی کد Y-PLUS
  تراش
  تراش
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 آبی
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 آبی
  101064159
  ۱۰۱۰۶۴۱۵۹
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 سبز
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 سبز
  101064161
  ۱۰۱۰۶۴۱۶۱
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 قرمز
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 قرمز
  101064160
  ۱۰۱۰۶۴۱۶۰
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 مشکی
  تراش کنکو دو قلو مخزن دار کد 2550 مشکی
  101064162
  ۱۰۱۰۶۴۱۶۲
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 آبی
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 آبی
  تراش
  تراش
  ناموجود
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 سبز
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 سبز
  مدادتراش
  مدادتراش
  ناموجود
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 صورتی
  تراش دوقلو مخزن دار فلزی فنس کد FA9245 صورتی
  تراش
  تراش
  ناموجود
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 آبی
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 آبی
  تراش
  تراش
  ناموجود
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 بنفش
  تراش پنتر گریپ دار مدل DINKY کد PS101 بنفش
  تراش
  تراش
  ناموجود
  تراش فابر کاستل مخزن دار SLEEVE کد 182712 آبی روشن
  تراش فابر کاستل مخزن دار SLEEVE کد 182712 آبی روشن
  تراش
  تراش
  ناموجود
  تراش فابر کاستل مخزن دار SLEEVE کد 182712 سبز روشن
  تراش فابر کاستل مخزن دار SLEEVE کد 182712 سبز روشن
  تراش
  تراش
  ناموجود

   تراش


   تراش ابزاری است که این امکان را به شما می دهد تا نوک مدادهایتان را همواره در اندازۀ دلخواه نگه دارید. کیفیت تیغۀ تراش را می توان مهم ترین شاخصۀ آن هنگام انتخاب و خرید دانست. در واقع، هرچه تیغۀ محصول تیزتر باشد، مداد شما راحت تر تراشیده شده و آسیبی به نوک آن نمی رسد. این ابزار در اندازه و مدل های متنوعی در بازار موجود می باشد که فروشگاه اینترنتی ایمانیاز با نگاهی ریزبینانه، انواع مرغوبی از آن ها را قابل عرضه به شما عزیزان کرده است. تراش های تولیدی توسط برندهایی چون فابرکاستل، اونر، فکتیس، فنس، مپد، اتلو، پنتر، اسکول فنس، اسکای و آیزن  با قیمت مناسب در این مجموعه قرار گرفته است که می توانید بر حسب نیاز، هرکدام از آن ها را انتخاب و خریداری نمایید.
   تراش
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Eisen
   • FABER CASTELL
   • Factis
   • Fans
   • Maped
   • OTELLO
   • Owner
   • Panter
   • SchoolFans
   • Sky
   بر اساس رنگ
   جنس بدنه
   نوع تراش
   روش استفاده
   تعداد ورودی تراش
   مخزن
   فانتزی
   کشور سازنده
   خیر
   بله