تیرک بالسا 10*10میلی متر
  تیرک بالسا 10*10میلی متر
  101126022
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۲
  ناموجود
  تیرک بالسا 2*2 میلی متر
  تیرک بالسا 2*2 میلی متر
  101126015
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۵
  ناموجود
  تیرک بالسا 3*3 میلی متر
  تیرک بالسا 3*3 میلی متر
  101126017
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۷
  ناموجود
  تیرک بالسا 4*2 میلی متر
  تیرک بالسا 4*2 میلی متر
  101126016
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۶
  ناموجود
  تیرک بالسا 4*4 میلی متر
  تیرک بالسا 4*4 میلی متر
  101126018
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۸
  ناموجود
  تیرک بالسا 5*5 میلی متر
  تیرک بالسا 5*5 میلی متر
  101126019
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۹
  ناموجود
  تیرک بالسا 6*6 میلی متر
  تیرک بالسا 6*6 میلی متر
  101126020
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۰
  ناموجود
  تیرک بالسا 8*8 میلی متر
  تیرک بالسا 8*8 میلی متر
  101126021
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۱
  ناموجود
  چوب بالسا 2.5 میل
  چوب بالسا 2.5 میل
  101126005
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۵
  ناموجود
  چوب بالسا 0.8میل
  چوب بالسا 0.8میل
  101126001
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۱
  ناموجود
  چوب بالسا 1 میل
  چوب بالسا 1 میل
  101126002
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۲
  ناموجود
  چوب بالسا 1.5میل
  چوب بالسا 1.5میل
  101126003
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۳
  ناموجود
  چوب بالسا 10 میل
  چوب بالسا 10 میل
  101126011
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۱
  ناموجود
  چوب بالسا 12 میل
  چوب بالسا 12 میل
  101126012
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۲
  ناموجود
  چوب بالسا 15 میل
  چوب بالسا 15 میل
  101126013
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۳
  ناموجود
  چوب بالسا 2 میل
  چوب بالسا 2 میل
  101126004
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۴
  ناموجود
  چوب بالسا 20 میل
  چوب بالسا 20 میل
  101126014
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۴
  ناموجود
  چوب بالسا 3 میل
  چوب بالسا 3 میل
  101126006
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۶
  ناموجود
  چوب بالسا 4 میل
  چوب بالسا 4 میل
  101126007
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۷
  ناموجود
  چوب بالسا 5 میل
  چوب بالسا 5 میل
  101126008
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۸
  ناموجود
  چوب بالسا 6 میل
  چوب بالسا 6 میل
  101126009
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۹
  ناموجود
  چوب بالسا 8 میل
  چوب بالسا 8 میل
  101126010
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۰
  ناموجود
  داول بالسا 10 میل
  داول بالسا 10 میل
  101126027
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۷
  ناموجود
  داول بالسا 4 میل
  داول بالسا 4 میل
  101126023
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۳
  ناموجود
  داول بالسا 5 میل
  داول بالسا 5 میل
  101126024
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۴
  ناموجود
  داول بالسا 6 میل
  داول بالسا 6 میل
  101126025
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۵
  ناموجود
  داول بالسا 8 میل
  داول بالسا 8 میل
  101126026
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۶
  ناموجود
   انواع چوب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   ضخامت (mm)
   ساخت ایران
   خیر
   بله