جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر آبی
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر آبی
  Korosh Stamp Ink - 24 mil
  Korosh Stamp Ink - ۲۴ mil
  خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر سبز
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر سبز
  Korosh Stamp Ink - 24 mil
  Korosh Stamp Ink - ۲۴ mil
  خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر قرمز
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر قرمز
  Korosh Stamp Ink - 24 mil
  Korosh Stamp Ink - ۲۴ mil
  خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر مشکی
  جوهر استامپ کوروش کد K040 -حجم 24 میلی لیتر مشکی
  Korosh Stamp Ink - 24 mil
  Korosh Stamp Ink - ۲۴ mil
  خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  سوزن دوخت KW-TRIO سایز 10
  سوزن دوخت KW-TRIO سایز 10
  Kw-trio NO.10 Staples
  Kw-trio NO.۱۰ Staples
  خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸,۰۰۰ تومان
  سوزن دوخت KW-TRIO سایز 24.6
  سوزن دوخت KW-TRIO سایز 24.6
  4714218000047
  ۴۷۱۴۲۱۸۰۰۰۰۴۷
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  سوزن دوخت کانگورو سایز 24.6 کد 24/6-1M
  سوزن دوخت کانگورو سایز 24.6 کد 24/6-1M
  KANGARO 24/6 Stapler Needle
  KANGARO ۲۴/۶ Stapler Needle
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  فاکتور دو برگی بزرگ رنگی 16x23
  فاکتور دو برگی بزرگ رنگی 16x23
  101094010
  ۱۰۱۰۹۴۰۱۰
  خرید بالای 1 واحد۱,۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۸۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  فاکتور دو برگی ساده بزرگ 16*22/5 برگ رو سفید
  فاکتور دو برگی ساده بزرگ 16*22/5 برگ رو سفید
  101094009
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۹
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  فاکتور فروش دو برگی سایز بزرگ 103
  فاکتور فروش دو برگی سایز بزرگ 103
  101094003
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۳
  خرید بالای 1 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  فاکتور فروش دو برگی سایز کوچک کد 101
  فاکتور فروش دو برگی سایز کوچک کد 101
  101094001
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۱
  خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  فاکتور فروش کاربن دار سایز A5 کد 203
  فاکتور فروش کاربن دار سایز A5 کد 203
  101094008
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۸
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۷۱۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۲۰۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۵۰۰ تومان
  فاکتور فروش کاربن دار سایز A6 کد 201
  فاکتور فروش کاربن دار سایز A6 کد 201
  101094005
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۵
  خرید بالای 1 واحد۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۳۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  فاکتور فروش کاربن دار سایز متوسط کد 202
  فاکتور فروش کاربن دار سایز متوسط کد 202
  101094004
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۴
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  فاکتور کاربنی بزرگ 16*23 204
  فاکتور کاربنی بزرگ 16*23 204
  101094012
  ۱۰۱۰۹۴۰۱۲
  خرید بالای 1 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۳۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۰۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  قبض رسید کد 501
  قبض رسید کد 501
  101094006
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۶
  خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC101 سایز 19 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC101 سایز 19 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC102 سایز 25 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC102 سایز 25 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC103 سایز 32 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC103 سایز 32 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC107 سایز 41 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC107 سایز 41 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC108 سایز 51 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC108 سایز 51 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  گیره کاغذ پنتر مدل رنگی 28میلی متر PC101 بسته 100عددی
  گیره کاغذ پنتر مدل رنگی 28میلی متر PC101 بسته 100عددی
  6936063920297
  ۶۹۳۶۰۶۳۹۲۰۲۹۷
  خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  گیره کاغذ پنتر مدل نقره 31 میلی متر PC102 بسته 100عددی
  گیره کاغذ پنتر مدل نقره 31 میلی متر PC102 بسته 100عددی
  6936063920150
  ۶۹۳۶۰۶۳۹۲۰۱۵۰
  خرید بالای 1 واحد۱,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۰۲۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  کاربن پیکادور PICADORـ زرد ـ بسته 5 برگی
  کاربن پیکادور PICADORـ زرد ـ بسته 5 برگی
  Picador Yellow Carbon Paper - size A4
  Picador Yellow Carbon Paper - size A۴
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
  کلپس رنگی کاغذ 28 میلیمتری XIN JIU LONG - بسته 100 عددی
  کلپس رنگی کاغذ 28 میلیمتری XIN JIU LONG - بسته 100 عددی
  XIN JIU LONG colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  XIN JIU LONG colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۳۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷,۵۰۰ تومان
  کلیپس 31 میلیمتری DINGLI کد DL 918A - بسته 100عددی
  کلیپس 31 میلیمتری DINGLI کد DL 918A - بسته 100عددی
  Dingli Paper Clips 31 mm - 100 PCS
  Dingli Paper Clips ۳۱ mm - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  کلیپس 50 میلیمتری DINGLI کد DL153 - بسته 100 عددی
  کلیپس 50 میلیمتری DINGLI کد DL153 - بسته 100 عددی
  Dingli DL153 Paper Clips 50 mm - 100 PCS
  Dingli DL۱۵۳ Paper Clips ۵۰ mm - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  کلیپس رنگی پارسیکار سایز 28 میل کد JM738c بسته 100عددی
  کلیپس رنگی پارسیکار سایز 28 میل کد JM738c بسته 100عددی
  Parsikar colorful Paper Clips 28mm -۱۰۰ PCS
  Parsikar colorful Paper Clips ۲۸mm -۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  فاکتور فروش دو برگی سایز متوسط 102
  فاکتور فروش دو برگی سایز متوسط 102
  101094002
  ۱۰۱۰۹۴۰۰۲
  ناموجود
  گیره پوشه 80 میلیمتری فنری فلزی واشین - بسته 50 عددی
  گیره پوشه 80 میلیمتری فنری فلزی واشین - بسته 50 عددی
  گیره پوشه
  گیره پوشه
  ناموجود
  کلیپس 25 میلیمتری MERIT کد C62 - بسته 100عددی
  کلیپس 25 میلیمتری MERIT کد C62 - بسته 100عددی
  Merit C62 Paper Clips 25 mm - 100 PCS
  Merit C۶۲ Paper Clips ۲۵ mm - ۱۰۰ PCS
  ناموجود
  کلیپس رنگی  CYGNUS - بسته 100عددی
  کلیپس رنگی CYGNUS - بسته 100عددی
  Cygnus colorful Paper Clips - 100 PCS
  Cygnus colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  ناموجود
  پونز MEMORIS نقره ای کد MF0510 ـ بسته 50 عددی
  پونز MEMORIS نقره ای کد MF0510 ـ بسته 50 عددی
  Memoris MF0510 thumbtack - pack of 50
  Memoris MF۰۵۱۰ thumbtack - pack of ۵۰
  تماس بگیرید
  پونز LOTUS کد SM20 - بسته 50 عددی
  پونز LOTUS کد SM20 - بسته 50 عددی
  Lotus SM20 thumbtack - pack of 50
  Lotus SM۲۰ thumbtack - pack of ۵۰
  تماس بگیرید
  پونز WHASHIN
  پونز WHASHIN
  Whashin thumbtack
  Whashin thumbtack
  تماس بگیرید
  پونز رنگی CBS کد JM945 بسته 50 تایی
  پونز رنگی CBS کد JM945 بسته 50 تایی
  CBS JM945 Colorfull thumbtack - pack of 50
  CBS JM۹۴۵ Colorfull thumbtack - pack of ۵۰
  تماس بگیرید
   اقلام مصرفی اداری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • Dingli
   • Dr.Data
   • Epro
   • Kangaro
   • Korosh
   • KW - Trio
   • Novus
   • Panter
   • Parsikar
   • Pelikan
   • Picador
   • Whashin
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله